RESEINFORMATION FÖR FOTO- OCH ÄVENTYRSRESENÄRER.

För att du ska få ut det mesta av ditt äventyrs- och fotoresa jobbar vi på flera sätt med att ge dig en bra upplevelse både före, under och efter resan. Nedan finner du en del av de saker som är viktiga för oss och som är en del av en resa med oss på Photoadventures.

INNAN VI RESER
I god tid innan avresedagen får du programmet hemskickat till Dig. Programmet innehåller dag för dag aktiviteter, vad Du ska ha med dig gällande kläder, pass, visum etc samt vad Du bör ha med dig som extra tillägg. Vi informerar även om lokala seder och bruk samt lite tips på olika sidoaktiviteter som finns på destinationen. Via våra samarbetspartner bokar vi hela resan. Innan varje resa sätter vi upp en särskild Facebook grupp för deltagarna på resan. Här kan man lära känna varandra, lägga upp bilder och diskutera med varandra både före, under och efter resan.      

UNDER RESAN
Anders Jorulf medverkar på våra foto- och äventyrsresor samt på kundunika och företagsanpassade resor.

SPECIFICERAT BOENDE FOTORESOR 
Våra äventyrs- och fotoresor är designade för fotografer där fotomöjligheterna är av allra högsta klass och där kostnaden hålls under kontroll med rätt val av boendenivå. I programmet finns alltid utförlig information om boendet, adress och telefonnummer. Allt boende sker i delat rum om inte annat angetts vid beställningen. Enskilt rum kan beställas mot en extra kostnad.

SPECIFICERAT BOENDE FÖRETAGSRESOR
Vår resebyrå ser till att Ni får ett bra boende utifrån de förutsättningar som Ert företag önskar. I programmet finns alltid utförlig information om boendet, adress och telefonnummer. Allt boende sker i delat rum om inte annat angetts vid beställningen. Enskilt rum kan beställas mot en extra kostnad.

LOKALA GUIDER OCH VÅR EGEN SJUKSKÖTERSKA
På en del av foto- och äventyrsresorna medverkar guide och chaufför. På våra långdistans äventyrs- och fotoresor har vi för det mesta med oss en legitimerad sjuksköterska om olyckan skulle vara framme.  

EFTER RESAN  
Vi följer alltid upp våra deltagares upplevelser.

ANMÄLAN, BETALNING OCH AVBESTÄLLNING FÖR PRIVATPERSONER
Anmälan sker alltid via e-mail. En faktura sänds ut vid anmälan som motsvarar 20% av resans totala belopp. Detta belopp återbetalas ej om avbokning sker 30 kalenderdagar innan resan skall genomföras. Resterande belopp skall betalas i sin helhet senast 45 kalenderdagar innan resan påbörjats. resan kan betalas mot faktura och-/eller kreditkort. Meddela gärna vad som passar dig bäst.

Avbeställning kan ske enligt nedan:
- Hela beloppet återbetalas om en skriftlig avbokning sker mer än 45 dagar innan aviserat avresedatum.
- Sker avbokning 45 till 30 kalenderdagar innan aviserat avresedatum återbetalas ej anmälningsavgiften på 20% av det totala beloppet.
- Sker avbokning 30 kalenderdagar eller mindre innan aviserat avresedatum återbetalas ej 50% av det totala inbetalade beloppet.
- Sker avbokning 15 kalenderdagar eller mindre innan aviserat avresedatum återbetalas ej 100% Av det totala inbetalade beloppet.

ANMÄLAN, BETALNING OCH AVBESTÄLLNING FÖR FÖRETAG
Vi följer vår resebyrås, Hummingbirds, villkorsdokument för anmälan och avbeställning. Se www.hummingbird.se för mer information.

RESENÄRENS HÄLSA OCH ANSVAR
AJP AB tar inte ansvar för deltagarens hälsa. Det åligger deltagaren att själv avgöra om den utvalda resan passar deltagarens kondition. Vissa av AJP AB´s resor kan vara fysiskt krävande medans andra resor inte alls kräver någon större fysisk aktivitet. Deltagaren medverkar under eget ansvar och AJP AB  kan ej hållas ansvarig för skador deltagaren ådrar sig under resan eller aktiviteterna. AJP AB och Anders Jorulf med personal påtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteterna. Deltagaren är skyldig att följa de anvisningar som AJP AB lämnar. Deltagaren är skyldig att ha fullgod reseförsäkring eller motsvarande för hela reseperioden. Färdledare/guide eller annan ansvarig personal kan när som helst stoppa en enskild deltagare från att fortsätta resan, helt eller delvis, om deltagaren uppträder på ett sådant sätt, att han/hon är en fara för sig själv, utgör en risk för andra, uppträder berusad eller på annat sätt störande så att det ger negativa påföljder för gruppen. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. AJP AB råder er att teckna rese- och olycksfallsförsäkring som täcker kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och AJP AB avsäger sig allt ansvar.

ÄNDRING AV FÄRDPLAN
Programmet som sänds ut till deltagarna i god tid före avresa är ett preliminärt program. På grund av väderomslag eller andra omständigheter som gör att resans aktiviteter snabbt behöver ändras förbehåller AJP AB sig rätten att ändra på utskickat program och färdplan. Naturligtvis kommer AJP AB att informera om förändringarna under resans gång och gör alltid detta med deltagarnas bästa som mål. Ingen ekonomisk ersättning utgår till deltagarna vid förändrade res- eller aktivitetsplaner. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, eller andra eventualiteter som AJP AB eller dess samarbetspartners ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset. Ingen ekonomisk kompensation eller ersättning utgår till deltagaren för ändrad färdplan.


KONTROLL AV FÄRDHANDLINGAR
Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser så snart de erhållits. Till vissa länder krävs visum, ett ESTA, det gula vaccinationskortet och-/ eller covid-19 vaccinationspass med fullgott skydd ifyllt i enlighet med landets bestämmelser. Detta ansvarar deltagaren själv för. Till vissa länder krävs även ett fullgott vaccinationsintyg. Lyssna med din vårdcentral vad som gäller för respektive land. Till Tanzania krävs det att deltagaren har med sig det gula vaccinationskortet. Till vissa destinationer har vi med oss en legitimerad sjuksköterska om olyckan är framme.


INSTÄLLANDE AV RESA
AJP AB äger rätten att inställa en resa innan avgång, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, natur-katastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan till deltagarna. AJP AB är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter som resenärerna på egen hand har betalat. AJP AB ersätter inte kostnader för visum- , passkostnader, vaccinationskostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan. Då deltagaren betalar flygbiljetter separat är det väldigt viktigt att teckna en rese avbeställningsskydd som ersätter flygkostnaderna vid ett eventuellt inställande av resan. .      

RESE- OCH SAKFÖRSÄKRING/AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Deltagaren ansvarar själv för att ha en fullgod rese- och sakförsäkring samt ett avbeställningsskydd. Detta hanteras av Ditt försäkringsbolag. AJP AB råder starkt samtliga deltagare / resenärer att teckna ett avbeställningsskydd som ersätter kostnad för resa vid sjukdom, olycka eller inställande av resa.